bezaras

Bemutatkozás

Vállalkozásunk 25 éve áll kedves vásárlóink rendelkezésére.

Fő profilunk a beton és építőanyagok kereskedelme.

Transzportbeton értékesítés, készbeton, mixerbeton szállítását, betonpumpálását vállaljuk.

Kapcsolat

 • 9444 Fertőszentmiklós, Szervíz út 2.
 • 85-ös főút mellett


  captcha

  Általános szerződési feltételek

  Érvényes visszavonásig

  1. A megrendelés és a szállítás tárgya üzemben előre kevert beton, amely friss állapotában kerül átadásra. A szállító a Megrendelő által megrendelt szabvány szerinti tervezett beton előállításáért felelős. A Megrendelő által előírt összetételű beton előállítása során a gyártó csak az előírt receptúra szakszerű keveréséért és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget.

  2. Keretmegrendelés esetén az egyedi szállításokat írásban, heti beosztásban köteles a Megrendelő átadni, legkésőbb a megelőző hét péntek napjának 12 óráig, amelynek tartalmaznia kell a várható mennyiséget, a betonkeverék típusát, szállítási időpontokat és intenzitást, valamint az esetleges betonszivattyú és csőtelepítési igényt azok pontos paramétereinek meghatározásával naptári napokra kimutatva. Az egyeztetett napi program mennyiségi pontosítását, ha szükséges a megelőző nap 16 óráig meg kell adni.

  A napi szállítás lemondását a Megrendelő csak a megelőző nap 16 óráig teheti meg következmények nélkül, az egyes szállításokat a Megrendelő által megadott időpontban teljesíti a Szállító. A keretmegrendelésen felüli betonigényt a Megrendelő 24 órával a munka kezdete előtt telefonon és/vagy e-mail-en adja le a Szállító által megjelölt diszpécsernél. A 24 órás előretartással leadott rendelések munka kezdete előtti 5 órás intervallumban történő módosításából (mennyiségi, minőségi, ütemezési időpont változtatások) valamint a plusz mínusz órás intervallumot meghaladó telefonra történő betonindításból fakadó szállítási pontatlanságokért a Szállító felelősséget nem vállal. A szállítási ütemhez kapcsolódó reklamációt a Szállító csak a szállítás folyamán fogad el, a Megrendelő a reklamációt telefonon teszi meg, és egyúttal a szállítólevélen is feltünteni. A Megrendelő a reklamáció alapján szerződéses jogait utólag érvényesítheti.
  A Megrendelő a betont a jelével és a megfelelő szabványra való hivatkozással köteles megrendelni. A helytelen, a felhasználási területnek nem megfelelő beton megrendeléséért és az ebből eredő esetleges további károkért a Szállítót felelősség nem terheli, helytállási kötelezettsége nincs.

  3. A furvardíjak elszámolása amennyiben a szerződés másképpen nem rendelkezik, a kiszállítás napján érvényes listaárak alapján történik. A szállított mennyiség elszámolása a szállítólevélen feltüntetett mennyiség alapján kerül leszámlázásra.

  4. A Szállító fenntartja a jogot, hogy a mindenkor érvényes listaárai alapján szállít. Az árak m3-ben az építkezés helyszínre szállítva, illetve az üzemből a nyitvatartás ideje alatt elszállítva értendők figyelemmel a szállítási távolságra. A szállító az alvállalkozásában fuvarozó, valamint a Megrendelő által alkalmazott szállítókocsikat a forgalmi engedélyben szereplő össztömeg korlátozás figyelembevételével szolgálja ki, a Szállító kizárja a felelősséget a Megrendelővel szemben a tehergépjármű felmerülő túlsúlyáért, túlterheléséért. Nem áll fenn keverési és kiszállítási kötelezettsége a Szállítónak amennyiben az ütem területén mért külső hőmérséklet +5 C fok vagy alá süllyed, mivel ez a termék minőségét nem garantálná. +10C fok alatti hőmérséklet esetén Szállító jogosult téi fűtési pótlék felszámítására.

  5. Az építési hely megközelítése és annak zavartalan szennyeződésmentes elhagyásának a biztosítása, valamint a munkahelyi körülményekre vonatkozó-Szállítót érintő-munkavédelmi előírások ismertetése a Megrendelő feladata és kötelezettsége. Feladata a Munkavédelmi törvény 40. §-ban foglalt munkabiztonsággal összefüggő szervezés és munkahelyi irányítás, különös tekintettel a mixergépkocsi útvonalának és munkahelyen történő elmosásának illetve betonszivattyú biztonságos telepítési helyének meghatározása ( elektromos vezetékek áramtalanítása, kellően szilárd és biztonságos útvonal illetve talpalási terület meghatározása és kialakítása, az indokolt egyidejű darumozgások korlátozása, illetve irányítása), valamint a munkaterületen való tartózkodáshoz ( a pumpa felállításához ) szükséges behajtási és területfoglalási hatósági engedélyek beszerzése. Megrendelőnek kötelezettsége a Szállító tevékenységével összefüggő esetleges munkabalesetnek a Szállító képviselőjével közös kivizsgálása, jegyzőkönyv felvétele, ennek elmulasztása vagy akadályozása esetén Szállítóra kártérítési kötelezettség – sem nem vagyoni kár vonatkozásában – illetve társadalombiztosítási juttatás vissza- és megtérítésének igénye nem hárítható át!

  6. Szállító 30 perces költségmentes várakozási időt vállal, ezt meghaladóan várakozási idő esetén a mindenkori érvényes árjegyzék szerinti várakozási díjat számolja fel. A Megrendelő a helyszínre érkező betonkeveréket – normál keverék esetén – a beton kiadásától számított 2 órán belül bedolgozza. 2 órán túli bedolgozás esetén a minőségért nem áll módunkban garanciát vállalni. Ha a kiürítés késedelmes, Megrendelő a Szállító állásidejéből adódó többletkiadásokat téríti. A megrendelt, legyártott, de mennyiségi felesleg miatt át nem vett mennyiséget is jogosult Szállító leszámlázni. A beton (áru) átvételével a Megrendelőnek, vagy megbízott, meghatalmazott képviselőjének, alvállalkozójának jelen kell lennie. Megrendelő, Illetve az áru átvevője, mint a megrendelő megbízottja, képviselője a fuvarlevelet, szállítólevelet és az árut köteles a helyszínen leellenőrizni és a megrendelő nevében az okmányokat olvasható aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátni, valamint az esetleges mennyiségi és minőségi észrevételeket rájegyezni.

  7. A Megrendelő telefaxon, illetve írásban történő megkeresésére a Szállító a kiszállítást rövid időre elhalasztja, köteles részszállítást teljesíteni, vagy a fuvarozást megszakítani, valamint a megrendelésben szereplő és egyeztetett szállítási intenzitást tartani, hogy a folyamatos bedolgozás biztosított legyen, vis major esetét kivéve. A betontermék szállítólevélen feltüntetett bedolgozási határidejének elmulasztása, valamint a késedelmes és/vagy szakszerűtlen beton bedolgozás a Megrendelő saját, Szállítóra át nem hárítható kára. Amennyiben a Megrendelő megbízásakor csak részszállításokat hív le, vagy amennyiben a fizetési határidőt nem tartja be, úgy a teljesített fuvarokért az árjegyzéknek megfelelő listás árak kerülnek felszámításra, azzal, hogy Megrendelő a korábbi kikötött fizetési és/vagy árkedvezményt elveszíti.

  8. Az áru átadása és átvétele saját szállítóeszközzel történő szállítás esetén az áru építési helyszínen lerakodásának befejezésekor, idegen szállítóeszközzel történő szállításkor az áru Szállító telephelyen történő átvételekor történik. A termékért való felelősség a Szállítót az áru átadás-átvételéig terheli figyelemmel, arra, hogy ömlesztett, kémiai kötéssel rendelkező alapanyagokról van szó. Ez irányadó akkor is, ha a terméket a Megrendelő megbízottja, alvállalkozója, meghatalmazottja veszi át. Az áru átvétele a fuvarlevél leigazolásával megtörténik, így ezt követően a termék Megrendelője köteles annak ellenértékét minden további feltétel és kikötés nélkül, a megállapodás szerint Szállítónak megfizetni.
  Az áru megfelelő és utólag is azonosítható átvétele érdekében a munkahelyre kiszállított transzportbetonok átvétele esetében az átvételért felelős személy győződjön meg arról, hogy a kérdéses szállítmány címzettje valóban az ő munkahelye. ellenőrizze, hogy a kiszállított beton minősége, összetétele, mennyisége megfelel-e megrendelésének. A gépkocsivezető a kiszállított betont csak azonosítható átvételi igazolás esetében adhatja át. Ez alatt céges bélyegzőlenyomatot és olvasható, azonosítható aláírást értünk. Megrendelő igény esetén csak a részünkre előzetesen átadott névjegyzékben feltüntetett személyek vehetik át a betont. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy megfelelő átvétel és szállítólevél igazolás hiányában gépkocsivezetőink megtagadhatják a szállítmány átadását, ürítését. Ilyen esetben az e miatt felmerülő valamennyi költségünk, beleértve a megfelelő átvétel hiánya miatt esetlegesen visszaszállított beton értékét is, a Megrendelőt terheli. A gépkocsivezető a szállítólevélen minden esetben köteles feltüntetni a munkahelyre történő érkezés és az onnan való távozás időpontját. Szállítóleveleinken szerepelnie kell az építkezés pontos szállítási címének vagy azonosítható megnevezésének.
  Ezt diszpécser kollégánk már a megrendelés leadásakor kérni fogja. Pontos szállítási cím nélkül a kiszállítás nem kezdhető el. Amennyiben a munkahelyen a betonhoz bármilyen oknál fogva adalékszer vagy víz kerül hozzáadásra azt a szállítólevélen rögzíteni és aláírással igazolni kell. ennek hiányában a gépkocsivezetőnek kötelessége megtagadni az utólagos adagolást. Abban az esetben, ha a kiszállított betonnal kapcsolatban bármilyen probléma merül fel – beleértve a szállítmány esetleges visszaküldését is- a problémát, a rendelkezésre álló mérési adatokkal együtt a szállítólevélre kell feljegyezni. Amennyiben a Megrendelő vagy annak képviselője, megbízottja ezen eljárásrendben leírtakat rendszeresen nem teljesíti, szállítóinkat nem azonosítható módon igazolja, a Szállító a kérdéses munkahelyre – írásos felszólítást követően – a szállítósokat – az igazolások rendezéséig – minden, rá nézve hátrányos következmény nélkül leállíthatja.

  10. Szállító garantálja, hogy a megrendelt betonkonzisztencia kerül átadásra. ez a garancia a mixerkocsiból, billentősautóból való ürítéskor, megrendelői saját elszállítás esetén a keverőnél való átvételig érvényes. A szállító a friss betonra vonatkozó – konzisztencia, keverék hőmérséklet és stabilitás, egyebek – utólagos reklamációt nem fogad el. A Megrendelő által adott recept esetében a Szállító csak a kapott recept szakszerű keveréséért és az esetleges kiszállításáért vállal felelősséget és garanciát. Amennyiben a Szállító által biztosított recept összetételén a Megrendelő előzetes egyeztetés nélkül változtat (víztartalom, cement mennyiség, minőség, adalékszer, adalékanyag) a változtatással a Szállítói felelősség megszűnik. A Szállító az esetleges változtatási igényeket csak írásban fogadja el és az ezzel kapcsolatos többletköltségeit a Megrendelő felé érvényesíti.

  11. Próbakockát a Megrendelő saját költségére készíttethet. Külön megrendelés alapján Szállító belső próbakockáinak törési jegyzőkönyveit és a munkahelyi minták minősítését a Szállító központi laboratóriumának mindenkor érvényes árlistájában szereplő díjért átadjuk, illetve vállaljuk. A beton nem megfelelő bedolgozásáért, utókezelési hiányosságáért, az építési helyszínen készített próbakockák nem megfelelőségéért a Szállító nem felelős. A Megrendelő által a helyszínen készített próbatest csak akkor bír bizonyító erővel, ha arról a Szállítót tájékoztatják, annak megbízottja a próbavételnél jelen van és a vizsgált anyagot ismertető jellel látja el, valamint akkreditált laboratórium végzi a vizsgálatokat.

  12. A Szállító a termék megfelelőségét a 275/2013. Korm. rendelet alapján megfelelőségi nyilatkozattal igazolja, mely nyilatkozat a szállítólevelek mellékletét képezi. A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat alapja a gyártásközi ellenőrzés, melyet külső tanúsító szervezet igazol.

  13. A termék minőségére vonatkozó észrevételt és kifogást az általános szavatossági szabályok, illetve a Ptk. szállítási szerződésre vonatkozó 383.§-ának szabályai szerint tehet a Megrendelő. Ennek elmulasztását követően hibás teljesítésre, közös minőségvizsgálat hiányában már nem hivatkozhat.

  14. A Megrendelőnek a szállított árut azonnal ellenőriznie, minden hibát azonnal jeleznie kell. Késve érkező (a beton bedolgozhatósági határidején túl), illetve a rendelt konzisztenciától eltérő keveréket (amennyiben a helyszínen a korrekció nem oldható meg) Megrendelő jogosult Szállító költségére visszaküldeni az üzembe a szállítólevélen feltüntetett „nem megfelelő” jelzéssel és az ezt alátámasztó mérési eredmények vagy egyéb okok feltüntetésével. Amennyiben Megrendelő leüríti a kifogásolt betont, úgy a minőséggel szemben felelősség Megrendelőre száll át. A Szállító az általa szállított beton minőségére vonatkozó bármilyen kártérítési igényt csak akkor fogad el, ha az esetleges hiba kivizsgálásába képviselői a hiba feltárását követően, az első pillanattól kezdve bevonásra kerülnek és ezen igény felé írásban bejelentésre került, ellenkező esetben az áru engedélyezettnek számít.

  15. Rejtett, a szállításkor szakértői vizsgálat ellenére megállapíthatatlan hiányosságokat az észrevétel után a fent leírtak szerint jelezni kell, különben az áru engedélyezettnek számít. Határidőn belüli reklamáció esetén a Szállító a Megrendelőnek jóváírja a vételárat vagy annak választása szerint pótolja az árut. további szavatossági és kártérítési igény kizárt.

  16. Megrendelő hibás teljesítésre és a beton nem megfelelő minőségére nem hivatkozhat, amennyiben a beton típusát hibásan választotta és rendelte meg, és a bedolgozott beton típus paraméterei az adott építési előírásokhoz nem igazodnak. szállító nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvalóan hibás betonkeverékek szállítására. Ebből eredő kárát a kivitelezővel szemben érvényesítheti.

  17. Szállító esetenként hitelbiztosítást köt, ennek megfelelően késedelmes fizetés esetén a hitelbiztosító is eljár a behajtás érdekében. Szállító a késedelmes fizetés esetén külső követelésbehajtót vesz igénybe, melynek felmerült, igazolt költségeit Megrendelő felé érvényesítheti.

  18. Jelen általános szerződési feltételek, értékesítési és szállítási keretszabályok az egyedi megállapodás és a szállítási szerződések törvényes melléklete, tartalma és kertszabálya.

  19. Vitás jogi ügyekben Megrendelő és Szállító felek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett választott bíróság illetékességét kötik ki.

  20. Azon projekt területén, ahol az Rajczi Beton Kft. betonszállítást végez a Megrendelővel való egyeztetés alapján az ott megállapított feltételek szerint az Rajczi Beton Kft. reklám – marketing anyagot helyezhet el.

  21. Abban az esetben, ha Megrendelő állásidő megfizetésére kötelezett, állásidőnek minősül a Szállító tehergépjármű kiérkezése és az anyag teljes leürítése között eltelt idő.

  22. A jelen ÁSZF megrendeléskor, ill. a szállítólevél mellékleteként átadásra kerül, annak átvételét követően a fentiekben foglaltak a Megrendelőre kötelező érvényűek.

  • tüzép Fertőd
  • Lasselsberger - Knauf Sopronkövesd
  • gipszkarton Fertőhomok
  • téglák, zsákos anyagok, vakolatok, ragasztók Petőháza
  • Baumit Nyárliget
  • építőanyag kiszállítás Pinnye
  • zsaluzó elemek Vitnyéd
  • szárazbeton rendelés Fertőboz
  • beton Nagycenk
  • Leier Röjtökmuzsaj
  • bérmérés Fertőszéplak
  • hőszigetelő anyagok Hidegség